“The teachings of all the great mystical paths of the world make it clear that there is within us an enormous reservoir of power, the power of wisdom and compassion, the power of what Christ called the Kingdom of Heaven. If we learn how to use it and this is the goal of the search for enlightenment—it can transform not only ourselves but the world around us. Has there ever been a time when the clear use of this sacred power was more essential or more urgent? Has there ever been a time when it was more vital to understand the nature of this pure power and how to channel it and how to use it for the sake of the world?” Sogyal Rinpoche

Een positieve factor willen zijn voor anderen

De Gevorderdengroep Training Zijnsoriëntatie bestaat uit mensen die tenminste drie jaar hebben deelgenomen aan de Opleiding Zijnsoriëntatie. Het is een doorgaande groep waar ieder jaar mensen kunnen in – en uitstromen.

Na tenminste drie intensieve jaren Opleiding Zijnsoriëntatie is er meer innerlijke rust ontstaan, meer en dieper zelfinzicht en mede daardoor een groter vermogen  jezelf constructief te begeleiden. Op basis daarvan is het vermogen gegroeid behalve voor jezelf ook voor anderen een constructieve factor te zijn. Je bent gegroeid in wat je voor anderen kunt betekenen en betekent. Van betekenis zijn voor anderen, dat is het dat in de Gevorderdengroep centraal staat.

Zelfbegeleiding gaat over het vermogen om dat deel in ons dat vrij is, een dialoog te kunnen laten aangaan met dat in ons wat nog onvrij is, wat onrustig is en vooral ook geneigd tot allerlei vormen van reactiviteit. Dankzij dat vermogen tot deze innerlijke dialoog, dat vermogen om er echt voor onszelf te zijn en onze motivatie om af te zien van reactiviteit, zijn we gegroeid in vrijheid en in natuurlijke, vanzelfsprekende constructiviteit naar onszelf en naar anderen. Dat vermogen tot innerlijke dialoog, om rustig en open present te willen en kunnen blijven bij wat onrustig is in ons, kunnen we dan ook inzetten in onze contacten met anderen en op deze manier kunnen we rust en wijsheid brengen in situaties waar onrust is en reactiviteit.

Op die manier sluiten we in de Gevorderdengroep aan op ons inherente en natuurlijke verlangen om een positieve factor te willen zijn in de wereld. We willen van betekenis zijn voor anderen. Dat is een natuurlijke drang.

Het trainingsprogramma in de Gevorderdengroep is er op gericht het verlangen om zoveel als mogelijk op een persoonlijke en wezenlijke manier van betekenis te zijn voor anderen zonder dat dat ten koste gaat van jezelf te ondersteunen en daardoor in de praktijk mogelijk te maken. We gaan er van uit dat ieder mens bedoeld is om geheel op zijn of haar manier van betekenis te zijn. Ons geluk hangt direct samen met de mate waarin we daarin slagen. Dat succes is het wat ons leven al dan niet, meer of minder, vervullend maakt.

photaki132692_1mb

Spiritueel leiderschap

Een begrip dat in de Gevorderdengroep Training Zijnsoriëntatie erg centraal staat, is spiritueel leiderschap.

Spiritueel leiderschap gaat in de eerste plaats over een vaak intiem, zeer persoonlijk en innerlijk commitment om te bewerkstelligen wat jij ziet als de goede zaak. Jezelf en anderen de vraag stellen: “wat helpt deze groep, deze situatie?” dat is waar het om gaat. Het gaat dus om een specifieke toewijding aan wat jou bezielt of jouw hart heeft en om dat te willen realiseren. Daar wil je je écht op afstemmen en daar wil je écht werk van maken.

Spiritueel leiderschap kan samengaan met een uiterlijke leidinggevende functie, maar hangt daar zeker niet van af en is er dus zeker geen voorwaarde voor. Iedere positie of rol in relatie met anderen kan vragen dat jij opkomt voor jouw innerlijke waarheid.  Dat vraagt het vermogen jezelf op een constructieve manier in te brengen. De toewijding aan die twee aspecten daar gaat het om bij spiritueel leiderschap: de bereidheid te gaan staan, je uit te spreken als eerste en als tweede dat vanuit een constructieve attitude en kwaliteit te doen zodanig dat de ander of anderen je kunnen horen.

Wie samen is met anderen, samenwerkt of samenleeft, komt in de positie te moeten gaan staan voor zijn of haar innerlijke waarheid en heeft er een groot belang bij dat op een constructieve en daardoor effectieve manier te leren doen. Die innerlijke waarheid kan betrekking hebben op jouw persoonlijke belang, maar kan ook gaan om het belang van één ander of om een groepsbelang. Spiritueel leiderschap veronderstelt het belang van een ander, van een groep of van bepaalde leden in een groep te kunnen en willen zien en bespreekbaar te maken. Die leden bestaan in het geval van een groep uit minimaal uit jou en één ander. Vaak zal het over meerdere anderen gaan waarbij al dan niet jouw persoonlijke belang een rol speelt.

Belangrijk begrip dat behoort bij spiritueel leiderschap is integriteit, waarmee ook weer het begrip transparantie samenhangt. Iemand die integer is, is open en waarachtig, is helder over zijn intenties en bedoelingen. Integriteit hangt ook samen met betrouwbaarheid, het vermogen om je te houden aan afspraken. Dat vermogen wordt echter weer in hoge mate bepaald tot het vermogen je in de diepte af te stemmen op je innerlijke waarheid en daarmee hangt uiterlijke integriteit direct samen met innerlijke betrouwbaarheid en innerlijke integriteit.

Spiritueel leiderschap en zelfleiderschap

Het vermogen tot spiritueel leiderschap hangt direct samen met het vermogen tot zelfleiderschap en is er direct van afhankelijk.

We hebben de afgelopen jaren in de training zijnsoriëntatie zicht gekregen op hoe we goed en minder goed leiding kunnen geven aan onszelf en weten hoe ons vermogen tot zelfleiderschap of zelfmanagement bij ons functioneert. We willen dat vermogen graag op een hoger niveau brengen. Zelfleiderschap is gebleken een competentie, een zijnstalent, te zijn waarin we kunnen blijven groeien. Je leven werkelijk op een wijze en evenwichtige inrichten vormt één van de allergrootste uitdagingen waar we ons als mens voor gesteld zien. Juist naarmate je meer kunt betekenen voor anderen, wordt het belangrijker en moeilijker de juiste prioriteiten te stellen.

 Dat vermogen is wat we trainen in onze persoonlijke beoefening waar die bestaat uit het werken met allerlei innerlijke emoties en onze zelfbegeleiding in de situaties gedurende onze dagelijkse bezigheden met ons zelf of met anderen en de zelfreflectie daarover. Het vermogen ruimte te creëren voor persoonlijke beoefening en deze inhoudelijk hoogwaardig vorm te geven vraagt op zich al heel veel zelfleiderschap en is er een uitdrukking van.

Vooral omdat het leven niet helemaal te plannen is, vraagt zelfleiderschap heel veel creativiteit en vermogen in het moment te kunnen sturen en dat naast het vermogen op langere termijn en in een meer brede context richting te geven aan ons leven. Bij uiterlijk leiderschap spelen dezelfde aspecten een rol als bij innerlijk leiderschap of zelfleiderschap. De kwaliteit van uiterlijk leiderschap hangt direct af van de kwaliteit van innerlijk  leiderschap.

Wie bijvoorbeeld niet eerlijk en betrouwbaar kan zijn ten opzichte van zichzelf, zal dat ook niet kunnen zijn ten opzichte van een ander. Alleen als je innerlijke waarheid kan en mag bestaan voor jezelf en daardoor helder is, kun je die inbrengen bij een ander. De rust waarmee je dat doet, hangt direct samen met het bestaansrecht dat je jezelf kunt geven met jouw waarheid.

Wie groeit in zelfleiderschap, groeit in beginsel evenzeer in uiterlijk leiderschap. Vele aspecten en kwaliteiten spelen daarbij een rol. Het gaat bijvoorbeeld om het vermogen overzicht te hebben over allerlei aspecten en vraagt dus om veel helderheid. Het gaat om het vermogen prioriteiten te stellen en vraagt daarom om een helder innerlijk waardesysteem. Het vraagt het vermogen veranderingen in jezelf, bij anderen in de wereld om je heen te verdragen, sterker nog om mee te gaan in de stroom en om steeds weer bij jezelf te blijven en bij te sturen.

Het gaat om het vermogen tot objectieve zelfevaluatie van jezelf en anderen, om te kunnen (helpen) leren van ervaringen en dus om een redelijk vrij zijn van de door het verleden bepaalde angst, boosheid of leegte gestuurde innerlijke instanties. Objectieve zelfevaluatie, nodig voor beide vormen van leiderschap, gaat ook om een correcte inschatting te kunnen doen van capaciteiten en dus niet te veel last te hebben van zelfonderschatting of zelfoverschatting of faalangst en zien hoe dat bij anderen speelt en in staat zijn daarbij te helpen.

Zelfleiderschap vraagt een goede inschatting van je energie en vraagt het vermogen een goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning en gaat dus om zelfzorg. Leiderschap vraagt anderen daarbij te helpen.

Spiritueel leiderschap en relationeel talent

Relationeel vermogen is een doorslaggevende factor voor ons functioneren in de wereld. We zijn mensen van de wereld of we dat leuk vinden of niet en we zullen het in en met die wereld moeten doen. Van betekenis zijn in de wereld doen we in dialoog met de wereld. Dat maakt dat wie wil groeien in spiritueel leiderschap, moet willen groeien in relationeel vermogen.

Dat brengt met zich mee dat onze relaties en onze manier van relateren centrale onderwerpen zijn in de Gevorderdengroep Spiritueel Leiderschap. Waar staat een ander in het algemeen en die ander in het bijzonder voor mij nu eigenlijk voor? Hoe kunnen we autonoom zijn en waarachtig en toch afgestemd en werkelijk open en in contact met een ander? Dit soort vragen komen regelmatig aan de orde.

Relaties en relateren zijn heel persoonlijke onderwerpen en daarom tot op zekere hoogte kwetsbaar. Door de toegenomen veiligheid en door de toegenomen relationele vaardigheid kunnen we in de Gevorderdengroep veel werken met onderlinge feedback. Daardoor kan het zicht op onszelf, op onze relatiestijl sterk groeien en kunnen we groeien in relationeel vermogen.

De meeste pijnlijke ervaringen die we hebben opgedaan in ons leven deden zich voor in relatie met anderen. In de mate dat we die pijnlijke ervaringen niet verwerkt hebben spelen die ook vandaag de dag een rol in ons relateren met anderen en verklaren deze onze moeilijkheden daarbij. Onderzoek en verwerking van die pijnlijke ervaringen is daarom belangrijk en zal direct zijn effect hebben op de kwaliteit van ons huidige functioneren.

Aangezien we nu een maal in een niet perfecte wereld leven zullen we hoed dan ook te maken krijgen met moeilijkheden in relatie met anderen. Belangrijk onderwerp in de Gevorderdengroep is, hoe we daarmee om gaan, in onszelf en in onze relaties met anderen.

Cultuur gevorderdengroep training Zijnsoriëntatie

Studenten in de Opleidingen Zijnsoriëntatie zien elkaar als medereizigers op het pad van zelfbevrijding en hebben van daaruit veel respect voor elkaar. Je begrijpt dat je voor jouw resultaat op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling afhankelijk bent van je groepsgenoten. Zoals we vriendelijk zijn voor onze eigen beperkingen, zo zijn we dat voor die van onze groepsgenoten.

Hoeksteen van een zijnsgeoriënteerde levenshouding is om steeds wat je raakt tot onderdeel te maken van je persoonlijke beoefening. Je komt pas in actie als de scherpe kantjes van je geraaktheid verwerkt zijn. Op die manier dragen we met elkaar bij aan een positief en constructief leerklimaat en aan een positieve sfeer van toewijding en inspiratie.

Belangrijk in de opleidingen is een cultuur waarin studenten in de eerste plaats verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen opleidings- en trainingssucces. Op basis van ieders persoonlijke motivatie ga je je als jaargroep en als intervisiegroep een team voelen met een gedeelde doelstelling. Daarmee ervaar je je groep als supporter van jouw persoonlijke plan. Hoe opener daarbij het klimaat is en hoe gezonder de motivatie in je team, hoe meer je van elkaar kunt leren.

Naarmate we verder komen op het pad, kunnen we gevoeliger worden voor elkaars bejegening. Projecties van het verleden op het heden (overdracht) kunnen zich voordoen, wat op zich heel behulpzaam is zolang we deze ook kunnen herkennen als projecties. Bijzonder behulpzaam is het wanneer er teleurstellingen of pijnlijkheden zijn bij een student over een andere student of over de leiding, dat medestudenten (spirituele vrienden) een appél doen op degene bij wie dat speelt om daarmee te werken. Mooi is het en nuttig voor beiden is het als zij zich beschikbaar stellen om begeleidingswerk te doen en te helpen opgelopen pijn te verwerken en het gesprek op een constructieve manier te openen met de al dan niet vermeende kwetser of teleursteller. We kunnen elkaar bijvoorbeeld helpen door gebruik te maken van de kwetsingsoefening met supporter in het geval iemand zich heftig geraakt voelt.

Daarbij staat een zijnsgeoriënteerd klimaat, waarbij alles mag bestaan, centraal. Dat laten bestaan van alles begint echter met de bereidheid om steeds weer af te willen zien van reactiviteit en bereidheid om werk met jezelf te doen voor je in actie komt. We respecteren in elk geval volledig elkaars intimiteit in de opleiding en zien af van roddel, kwaadsprekerij en dergelijke. Neem zo nodig initiatief tot een schoningsoefening als je het gevoel is dat een relatie met iemand niet meer open en vrij is en zie dat als een leeruitdaging.

Zo ontstaat er als vanzelf een open spiritueel klimaat waarin ieder gedijt en tot bloei kan komen.

Opzet gevorderdengroep training zijnsoriëntatie

De opzet van de gevorderdengroep is zo dat er iedere maand een bijeenkomst is en wel de ene maand een trainingsbijeenkomst en de andere maand een sessie bijeenkomst.

De trainingsbijeenkomsten bestaan uit vier tweedaagse bijeenkomsten (waaronder één extern) en twee ééndaagse en daarmee dus samen 10 trainingsdagen. De zeven sessiebijeenkomsten vinden steeds plaats tussen de trainingsbijeenkomsten. Drie van deze bijeenkomsten zijn met je intervisiegroep en vier zijn er individueel.

Voor de start van de training is er een intakegesprek om de persoonlijke thema’s voor het jaar te verhelderen en te helpen om te komen tot een ZelfActualisatiePlan (ZAP). Mede op basis van de informatie uit deze intakegesprekken komt de trainer tot een opzet van de oefeningen die aansluit bij de groep.

Praktische Zaken

Leiding:

Trainingsdata 2021:

12  en 13 maart,
22 mei,
9 en 10 juli (externe tweedaagse),
18 september,
5 en 6 november 2021 en
14 en 15 januari 2022

Alle dagen van 10.00 tot 18.00 uur.

Aanmelden:

Aanmelden voor het intakegesprek kan door bij voorkeur graag voor 1 maart 2021 een actuele versie van je levensverhaal en je motivatiedocument in te sturen aan de trainer.

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang tussen alle onderdelen van de afdeling Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Centrum Zijnsoriëntatie
Utrechtseweg 133
3702 AC Zeist
Nederland

Kosten:

  • Privé: € 1.800,00
  • Zakelijk: € 2.340,00

Deze kosten zijn de kosten van de tien trainingsdagen en van de vier groepsevaluatiegesprekken. Deze kosten zijn exclusief de kosten van het intakegesprek (€ 75,-), van de verblijfskosten van een externe tweedaagse en van de vier individuele sessies. Voor de individuele sessies hanteren we het in het Centrum gebruikelijke inkomensafhankelijke tarief. Een overzicht van deze tarieven en een indicatie van de verblijfskosten van de tweedaagse vind je op deze pagina.

 

Ik wil mij aanmelden

  • Ruimte voor vragen of opmerkingen