Bij alle activiteiten van het Centrum, bij individuele begeleiding of bij trainingen in groepen, vormt de kwaliteit van relateren een centraal thema. Daarbij kan het gaan om relaties met een privékarakter of om werkgerelateerde relaties. Relatiebegeleiding (relatiecoaching of relatietherapie) is vooral van belang en erg behulpzaam bij alle relaties met een sterk onderling commitment en met gerichtheid op continuïteit, met al dan niet expliciete afspraken daarover. In tegenstelling tot andere trainings- en begeleidingsvormen zullen bij relatiebegeleiding en relatietherapie alle deelnemers (tenminste twee in aantal) in het algemeen gezamenlijk deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten.

 • In de privésfeer gaat het vooral om relaties tussen geliefden (partners), tussen familieleden en om ouderschapsrelaties met kinderen en omgekeerd van kinderen met ouders, waar als vanzelf commitment en gerichtheid op continuïteit wordt verondersteld.
 • In werksituaties gaat het om relaties tussen compagnons, associés in een maatschap of teams, die bedoeld zijn langer, meestal vele jaren met elkaar samen te werken.

Een beetje technisch gezegd kenmerken dit soort relaties zich door een hoge emotionele en/of inhoudelijke opbrengstverwachting en kennen daardoor een groot afbreukrisico. 
De kwaliteit van deze relaties is in hoge mate bepalend voor ons geluk, waardoor ze het waard zijn om er in te investeren. In relaties met kinderen bepalen zij daarnaast de kwaliteit van opvoeding en/of onderwijs. In werksituaties bepalen zij daarnaast ook nog in hoge mate de inhoudelijke opbrengst. Omgekeerd kunnen vooral deze relaties in de privé- en in de werksfeer ons geluk en onze effectiviteit buitengewoon aantasten en ons behoorlijk van slag doen zijn.

Het komt nogal eens voor dat niet alle betrokkenen op hetzelfde moment behoefte aan begeleiding voelen. Schroom niet om ook dan begeleiding aan te vragen, wanneer jij de enige bent die dat noodzakelijk of behulpzaam vindt. Ook op individuele basis kan vaak al het nodige worden gedaan!

Achtergrond relatiebegeleiding en relatietherapie

Voor heel veel mensen is lange tijd de kwaliteit van een relatie net zoiets geweest als het weer. Ook al is het weer enigszins voorspelbaar, je hebt het toch te doen met hoe het zich aandient. Door de voorspelbaarheid kun je je er een beetje op voorbereiden, maar hoe het zich vervolgens aandient daar heb je geen invloed op.

Op dezelfde manier hebben mensen eeuwenlang hun relaties ervaren. Afhankelijk van de persoon met wie je bent, is een relatie behoorlijk voorspelbaar, maar voelt daarbij toch vooral als weinig beïnvloedbaar. Men ervoer relaties net als het weer. Je hebt het te doen met hoe ze zich “toevallig” aandienen. Als je geluk hebt met een relatie, heb je geluk, als je pech hebt, heb je ongeluk. Het gegeven dat je invloed kunt hebben op de kwaliteit van relaties en dat de kwaliteit van relaties afhankelijk is van de zorg en de aandacht van betrokkenen, werd niet of nauwelijks onderkend.

Het is die mogelijkheid van beïnvloeding van de kwaliteit van relaties die relatiebegeleiding of relatietherapie betekenis geeft.

Sinds kort is het dan wel geaccepteerd dat ook relaties die gericht zijn op continuïteit, kunnen worden beëindigd en dat deelnemers op zoek kunnen gaan naar nieuwe verbanden. Dat getuigt op zich natuurlijk nog niet over optimisme over de beïnvloedbaarheid van de kwaliteit van relaties. Misschien wel integendeel.

Zonder dat we als begeleiders en trainers in het Centrum denken dat relaties net als de samenleving (die ook vooral uit relaties bestaat) volledig maakbaar zouden zijn, denken we dat ze wel in hoge mate met betrekking tot hun kwaliteit beïnvloedbaar zijn. Ofwel op het gebied van relateren valt er bijzonder veel te leren. Dit gegeven vormt de basis voor relatietraining, relatiebegeleiding en relatietherapie.

 • Belangrijk daarbij is verder dat het niet gemakkelijk is afstand te nemen van iets wat belangrijk voor je is en dat wordt nog moeilijker als dat kostbare onder druk staat en als problematisch wordt ervaren. In die zin brengt een relatiecoach of relatietherapeut behalve inhoudelijke deskundigheid de nodige objectiviteit en onpartijdigheid in en verhoogt daarmee de creativiteit en inspiratie.
 • Relatieproblemen brengen altijd stress en onzekerheid met zich mee. Begeleiding door een deskundige derde is in die zin ondersteunendbrengt rust en vertrouwen.
 • Relatiecoaching of relatietherapie kan confronterend zijn voor de deelnemers aan een relatie. Doordat deze confrontatie echter altijd in het teken staat van de bevordering van de kwaliteit van de relatie is men toch bereid deze te incasseren.

Visie op relatie en op knelpunten en crises in relaties

Fundamenteel in het zijnsgeoriënteerde werk is de opvatting dat wanneer iemand een probleem of een knelpunt ervaart dat minstens evenzeer een positief als een negatief teken is. Dat geldt in het bijzonder ook voor knelpunten op het gebied van relaties.

Wrijving, frustratie, teleurstelling is wat ons betreft inherent aan het bestaan en dwingt ons vaak tot groei en ontwikkeling, waar we anders vermoedelijk minder toe geneigd zouden zijn. De herkenning en erkenning van knelpunten en stagnatie en het vermogen daarover te praten dienen positief gewaardeerd te worden, aangezien ze bevorderlijk en noodzakelijk zijn voor groei en ontwikkeling.

Het leven zelf is niet in de eerste plaats gericht op continuïteit en harmonie. Het is veel eerder gericht op groei en ontwikkeling. Dat geldt zowel voor het persoonlijk leven als voor het relationele leven.

Groei en ontwikkeling hebben te maken met idealen, met dromen en verwachtingen. Er is moed voor nodig om te durven dromen en te verlangen en om hierover te praten met onze dierbaren. Het is daarbij een kunst om niet dwingend te worden. In dat geval kunnen verwachtingen juist destructief en relatieondermijnend worden. Het zicht op een probleem geeft je niet het alleenrecht om eenzijdig een verandering door te voeren.

 • In de opvatting dat relaties gericht zijn op groei en dat problemen als kansen gezien dienen te worden, nemen we afstand van het klassieke medische model. In dit model worden relatieproblemen gezien als stoornissen, als afwijkingen van een gezond bestaan.
 • We nemen daarmee ook afstand van een romantische utopie: van het idee dat het leven en daarmee relaties alleen maar “leuk, prettig of fijn” zouden moeten en kunnen zijn. Deze vaak impliciete visie is begrijpelijk, maar eigenlijk kinderlijk en daardoor niet constructief voor relaties. Een relatie is meer dan de optelsom van prettige en onprettige zaken die zich voordoen en meer dan een kanskaart op geluk of ongeluk.

Relaties als zodanig hebben waarde die uitgaat boven de verzameling van feitelijkheden en gebeurtenissen die er plaats vinden en dienen als zodanig geëerd en gerespecteerd te worden. Een relatie is als zodanig een buitengewoon kostbaar “goed” en is van uit een spirituele invalshoek heilig. Op die manier kun je misschien ook het verbod in vele spirituele tradities begrijpen om de relaties, waar we hier op doelen (privé en soms ook werkgerelateerde) te beëindigen.

De kwaliteit van een relatie is geen gegeven. Zij verdient buitengewoon veel zorg en aandacht en is daar ook zonder meer afhankelijk van. Die zorg en aandacht hebben dan ook effect op de ervaren kwaliteit en diepgang, welke dan wel weer zijn eigen soort “bevrediging” biedt. Zonder zorg en aandacht sterft de relatie af, zou je kunnen zeggen, verhardt ze en wordt ze broos.

Relaties hebben ook een krachtig effect op de omgeving en zorg voor hun kwaliteit ontleent ook daaraan betekenis. Ieder mens ervaart, bewust of onbewust, iets van een relationeel veld wanneer hij of zij bij anderen in een huis, kantoor, een bedrijf of instelling komt. Een veld dat bepaald wordt door de kwaliteit en aard van onderlinge relaties. Een veld waarin je je bijvoorbeeld op je gemak en uitgenodigd voelt of juist eerder nerveus of geprikkeld.

Soms ontspan je in zo’n veld en wil je eigenlijk niet meer weg (en lukt dat ook bijna niet meer). Soms zoek je onmiddellijk naar mogelijkheden om er zo snel mogelijk uit vandaan te komen. Zo’n veld kan bijvoorbeeld zacht en vriendelijk, lieflijk of erotisch, helder en open zijn. Het is behulpzaam wanneer we ons bewust zijn van het veld waarin we ons bevinden of wat we persoonlijk om ons heen verspreiden. Vandaar dat in onze trainingen dit bewustzijn de nodige aandacht krijgt.

Het sociale instinct

Als mensen zijn we “geprogrammeerd” om onderlinge verbanden aan te gaan. We zijn “social animals”. Onderdeel van onze programmering is dat we bang zijn buitengesloten te worden en dat ook zoveel mogelijk willen vermijden. Buitensluiten is niet voor niets het meest gebruikte middel bij bestraffing van kinderen en volwassenen. (Verstoten uit de groep in de vorm van alleen naar je kamer, op de trap zitten, op de gang, in de kelder, naar de gevangenis, uit je wijk of dorp, uit de kerk verbannen enz.)

Waar de ander iemand is die ons kan buitensluiten, kan deze ons evenzeer binnensluiten in het veld van verbinding en veiligheid.

We houden grotendeels onbewust een soort bankrekening bij van de mate waarin we op anderen kunnen rekenen. Een over het geheel genomen positief saldo is hier misschien nog wel belangrijker dan bij onze financiële bankrekening. (De laatste staat misschien meer in het teken van de eerste dan we beseffen.) De dreiging van een negatief saldo is een belangrijke bron van stress. Deze stress confronteert ons met onze afhankelijkheid. Paradoxaal genoeg versterkt deze stress bij veel mensen al dan niet tijdelijk de neiging tot pseudoautonomie en onafhankelijk gedrag. Een houding van en tendens tot “ik doe het wel alleen.”

Door ons sociale instinct, dat op zijn beurt gevoed wordt door ons overlevingsinstinct, zien we de ander als vanzelf als de bron van ons geluk of ongeluk. Het heeft geen zin deze tendens “fout” te maken. Het is immers een natuurlijk gegeven. Toch is het belangrijk in te zien dat de ander ons uiteindelijk alleen subjectief, niet objectief gelukkig of ongelukkig kan maken. De mate waarin we de ander echt verantwoordelijk maken voor ons geluk blijkt op een gegeven moment de beste voorspeller van ons ongeluk te zijn.

De zijnsbetekenis van de ander: de ander is eigenlijk een geschenk

Relaties zijn eigenlijk geen reden om niet zelf primair verantwoordelijk te zijn en te blijven voor ons geluk. Alleen op basis van dit uitgangspunt blijft wat de ander(en) ons brengt iets extra’s, een geschenk. Alleen op basis van dit uitgangspunt kan een relatie blijvend levendig, inspirerend en vreugdebrengend zijn.

Hoe zou het zijn als ieder voor jou belangrijk persoon in je leven jou als een geschenk zou ervaren en dat ook zou laten merken? Door de ander als een geschenk beleefd worden, dat is wat we eigenlijk allemaal willen is onze stelling. Dat zou ons op zijn minst kalmeren. Dat zou ons ook stimuleren en inspireren. Het is voor iedereen zwaar en belastend om lange tijd in een sfeer van afkeuring en afwijzing te leven. Als een positieve factor, zo willen we eigenlijk ervaren en benaderd worden door de ander of door anderen.

Daarbij willen we meer nog zijn voor de ander dan een als positief beleefd gebruiksobject. We willen als uniek persoon zonder meer van waarde en betekenis zijn voor de ander los van onze bruikbaarheid en nut. We willen dat de ander in de eerste plaats blij is met wie we zijn, liefst nog dankbaar voor onze unieke vorm, eerder dan voor wat we voor hen doen of hen brengen. Dit laatste geldt voor privérelaties, maar wat ons betreft evenzeer voor zakelijke relaties. In een zakelijke relatie is wat de ander levert natuurlijk wel cruciaal, maar sluit de “zijnsbetekenis” van de ander zeker niet uit. Vaak is er een directe samenhang en bepaalt de” zijnswaarde” in hoge mate de “gebruikswaarde”.

In het begin van een relatie zijn we vaak blij met elkaar en ervaren we de ander en anderen vaak als een geschenk, als iets extra’s, als een meevaller. Na verloop van tijd raken we teleurgesteld of simpelweg gewend aan wat de ander ons biedt en willen we meer of beter. Relatieproblemen zijn vaak terug te voeren tot de ander of anderen niet meer kunnen zien als geschenk, als uniek op zichzelf staand persoon, die belangrijker is om wat hij of zij is dan om wat hij of zij (niet) brengtIn onze relatiebegeleiding en relatietherapie richten we ons op een (vernieuwde) praktische invulling van dit gegeven en dat maakt die begeleiding tot zijnsgeoriënteerd.

Dit gegeven veronderstelt dat we ondanks een relatie er primair op gericht blijven niet voor de ander, maar vooral voor onszelf te zorgen. Als begeleiders stimuleren we een houding waarbij we, hoe oud of ontwikkeld we ook zijn, geïnteresseerd zijn in en gemotiveerd zijn voor het vergroten van onze emotionele en materiële autonomie, zonder dat dat hoeft te betekenen dat we niet hulpvaardig naar elkaar kunnen zijn. Juist op basis van dit uitgangspunt kan het klassieke Christelijke begrip naastenliefde de betekenis krijgen die het verdient. 

Relaties dagen ons uit om ons heil bij de ander te zoeken en juist daardoor kunnen ze ons helpen om autonoom te worden. Ware autonomie sluit het vragen van hulp niet uit en wordt daardoor juist eerder gekenmerkt. Ware autonomie ontkent ook niet de gevoelde afhankelijkheid.

Veel problemen in relaties zijn het gevolg van frustraties op dit punt en ons werk als therapeut en coach bestaat er dan ook uit om de achtergrond van deze frustraties te helpen verhelderen en deze als een persoonlijke uitdaging te vertalen. Op grond daarvan herstelt zich de “schone” belangstelling voor de ander, “regenereert” het commitment voor de relatie en heel vaak levert dat een enorme versterking van de levenslust, het geluk en gevoelde welzijn in zijn algemeenheid voor de betrokkenen (en hun omgeving) op.

Doordat we ons als individu primair zelf verantwoordelijk voelen voor onze ontwikkeling en groei en vooral niet bij voorbaat perfect hoeven zijn voor onszelf en voor de ander(en), zullen relaties meer gericht kunnen zijn op wederzijdse support bij ieders persoonlijke ontwikkeling. Daarmee krijgen relaties een nieuwe, moderne, essentiële en spirituele fundering.

Situaties waarbij hulp wordt gevraagd

Heel grofweg kunnen we vijf situaties onderscheiden waarin onze hulp wordt gevraagd.

 • Soms vragen mensen support bij een beginnende relatie. Het gaat dan meestal om personen, die vaker hebben meegemaakt dat het niet lukt relaties een blijvend karakter te geven.
 • Bij al langer bestaande relaties kan een situatie ontstaan dat men het gevoel heeft elkaar niet meer echt te kunnen bereiken. Op een of andere manier is er teveel gebeurd of er is sleur ontstaan, die men niet zelf kan doorbreken. Situaties verschillen in de mate waarin men nog gelooft in de relatie. In ieder geval gelooft men in het belang en de mogelijkheid van support. Succesvolle begeleiding is erg afhankelijk van moed, waarachtigheid en eerlijkheid.
 • Soms vragen mensen hulp bij het beëindigen van een relatie. Mensen willen op een respectvolle manier afscheid nemen van elkaar. Hoe schoner men de ene relatie immers kan beëindigen en problematiek heeft doorgewerkt, hoe vrijer de ruimte voor een nieuwe relatie. Soms worden partnerrelaties beëindigd, maar realiseren mensen zich dat de ouderschapsrelatie in stand blijft. Het op een zorgvuldige manier beëindigen van de partnerrelatie is een voorwaarde om de kwaliteit van de ouderschapsrelatie te behouden. Begeleiding helpt om de ouderschapsrelatie nieuwe inhoud te geven.
 • Soms vragen mensen support om te begrijpen waarom één of meerdere eerdere relaties niet gelukt zijn. Achtergronden hiervan begrijpen helpt om in de toekomst meer succesvol te zijn. Hier gaat het dan om een van de aspecten in individuele relatiebegeleiding.
 • Nieuwe combinaties van al langer bestaande verbanden vragen ook vaak om begeleiding. Bij bedrijven of instellingen kunnen door een reorganisatie nieuwe teams worden gevormd bestaande uit verschillende subgroepen. In de privésfeer kan het gaan om nieuwe verbanden van gezinnen als gevolg van eerdere scheidingen.

Aspecten van relatiebegeleiding, relatietherapie en relatiecoaching  

We zullen hier enkele aspecten noemen die in veel begeleidingstrajecten terugkeren.

 • Meestal nemen we in een relatie aan dat de ander (of anderen) zou moeten veranderen, willen wij gelukkig kunnen worden. Onze taak bij relatiebegeleiding en relatietherapie is knelpunten in relaties te vertalen naar persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen en het persoonlijke belang daarvan te verduidelijken en daarmee de motivatie om deze tot onderwerp van aandacht te maken. Vaak blijkt dat werken aan deze doelstellingen het functioneren zowel in de privésfeer als in de werksfeer positief beïnvloedt, wat de motivatie bevordert.
 • In dat verband kan het ook er waardevol zijn om enkele beginselen van constructief onderhandelengeleerd te krijgen.
 • Een van de problemen in veel relaties is dat men te snel aanneemt voor de ander begrijpelijke opvattingen en ideeën te hebben en dat er niet voldoende geduld is om naar elkaar te luisteren en om zich te verhelderen. Een belangrijke taak van de begeleider is daarom het onderling helpen verduidelijken van standpunten en opvattingen en daarvoor bij de ander begrip te vragen.
 • Strijd werkt destructief en escalerend in relaties. Belangrijk punt is het herkennen wanneer onderlinge strijd het overleg gaat domineren. Herkenning van strijd dient reden te mogen zijn om time out te vragen en daarmee het overleg te pauzeren. We helpen zo nodig hier afspraken over te maken.
 • We proberen in relaties de wat we noemen “constructieve houding” te propageren. De constructieve houding betekent dat je soms eigen belang opzij zet om de kwaliteit van de relatie te bevorderen.
 • Bijna inherent aan langdurige relaties is dat er vaak sprake is van een pijnlijke opeenhoping van frustraties, teleurstellingen en soms ook kwetsingen. Het is erg onbekend hoe daarmee constructief kan worden omgegaan. We leren hoe problemen op een succesvolle manier op te lossen. Motivatie is hier meestal niet het probleem. Het gaat vooral om het onder de knie krijgen van een nieuwe, voor een relatie doorslaggevende vaardigheid. Dit vermogen vergroot enorm wat je de “frustratie- en kwetsingbestendigheid” van een relatie zou kunnen noemen.
 • We helpen betrokkenen hun onvrede, hun dromen en verwachtingen naar elkaar te uiten, zonder deze uitingen als een appel voor oplossingen te interpreteren. Zoals bij alle vormen van therapie helpt de bewustwording en uiting van emotie enorm bij de verwerking. De kunst is daarbij de emotie van de ander enerzijds niet teveel op jezelf te betrekken, maar er anderzijds ook niet van te dissociëren.
 • Soms is in een aantal opzichten de balans in een relatie verstoord en helpen we om die te herstellen. Het kan daar bijvoorbeeld gaan om een niet als evenredig ervaren verdeling van taken, zorgplicht naar de kinderen of financiën.
 • Bij partnerrelaties zal vaak na kortere of langere tijd intimiteit en seksualiteit onderwerp van gesprek zijn. Stagnatie aan de ene kant, maar ook groei en ontwikkeling van de relatie vertalen zich vrijwel direct op dit gebied.
 • In veel relaties is er een verlangen naar verdieping. We leren mensen behalve hun gedachten daarom vooral ookhun gevoelens te delen. Autonomie en kwetsbaarheid sluiten elkaar niet uit.
 • Relateren vraagt tijd, wat vaak vergeten wordt. We helpen die in te vullen en daar afspraken over te maken.
 • Het combineren van verschillende rollen in een relatie is niet gemakkelijk. Zo blijkt het vaak moeilijkde ouderschapsrelatie en het “gezinsmanagement” met de partnerrelatie te combineren. Na de geboorte van kinderen dreigt het aspect van de partnerrelatie op de achtergrond te raken. We helpen om dit aspect weer meer naar de voorgrond te brengen.

Specifieke relatiebegeleiding en relatietraining in groepen

In alle trainingen in het Centrum krijgen relaties en relateren veel aandacht. Dat geldt in het bijzonder bij de Opleiding Zijnsoriëntatie. (Jaartrainingen en Coachopleiding). Daar onderzoeken we de programma’s die onbewust ons relateren met anderen bepalen en bemoeilijken. Centraal staat de vraag hoe het toch kan zijn dat we ons niet volledig op ons gemak voelen bij anderen en ons niet vrij voelen om ons te uiten tegenover (sommige) anderen. Hoe komt het dat we in sommige situaties of met sommige mensen gemakkelijk reactief worden? Doen wat je écht wilt betekent ook relateren zoals je dat écht wilt.

Naast deze algemene trainingen geven we ook specifieke relatie- en communicatietrainingen. Kijk hiervoor naar het algemene activiteitenoverzicht op de site of bespreek de mogelijkheden met je begeleider. Zowel de specifieke relatiebegeleiding als de relatietrainingen hebben elk hun bijzondere waarde. Tijdens trainingen zal men ook eerder de spirituele dimensie van relaties ervaren en is het voor ons gemakkelijker te leren de ander in zijn of haar essentiële kwaliteiten te herkennen. Trainingen kunnen ook juist door samen met anderen bezig te zijn het onderling commitment enorm verdiepen.

Aanmelding en verdere verloop

Meestal melden mensen zich persoonlijk aan. Meestal gaat dat telefonisch. In het eerste gesprek zullen we eerst betrokkenen aan het woord laten en willen we graag iets horen over eventueel ervaren knelpunten en ieders doelstellingen en verwachtingen van de begeleiding.

We zijn gewend al in het eerste gesprek een soort diagnose te geven en op grond daarvan iets te zeggen over de richting die het werk vermoedelijk zal krijgen. We zullen ook iets aangeven over de effectieve frequentie van consulten. Als het gaat om effectiviteit heeft kort frequent onze voorkeur boven langdurig met lange tussenpozen (als onze agenda dat tenminste toelaat).

Een consult duurt in principe anderhalf uur. Als mensen ver weg wonen, spreken we soms op verzoek langere tijd af.
Over de duur van het traject kunnen we meestal geen wijze uitspraken doen. Wat we wel kunnen zeggen is dat iedere sessie als waardevol moet worden ervaren. Maak dat vooral tot onderwerp van gesprek, waar dat een keer voor je gevoel niet het geval is.

Kosten

Voor bedrijven en instellingen maken we per situatie een offerte.
Voor particulieren kennen we ook voor relatiebegeleiding een inkomensafhankelijk tarief. We gaan dan uit van het totale, gezamenlijke bruto jaarinkomen van de participanten inclusief emolumenten.

 • tot 25.000 bruto per jaar (categorie A), is het tarief 88 euro per uur
 • van 25 tot 40.000 bruto per jaar (categorie B), is het tarief 105 euro per uur
 • van 40 tot 60.000 bruto per jaar (categorie C), is het tarief 121 euro per uur
 • van 60 tot 90.000 bruto per jaar (categorie D), is het tarief 138 euro per uur
 • hoger dan 90.000 bruto per jaar (categorie E), is het tarief 154 euro per uur

Daarnaast hanteren we een bedrijfstarief. Voor informatie hierover kun je telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen.

Vergoeding Zorgverzekeraars

Om te bepalen of vergoeding door verzekeraars mogelijk is en voor eventueel overleg met hen, zijn de volgende gegevens van belang.

Chris Kersten verleent onder meer eerstelijns psychologische hulp. Hij is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de erkende beroepsvereniging van psychologen in Nederland en staat geregistreerd onder nummer 3944. Hij is ook vrijgevestigd psychotherapeut, maar beschikt niet over een BIG registratie.

Hij is A-lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met lidcodenummer 369.10.A. Op de website van de VIT vind je een overzicht van de verzekeraars die therapeuten vergoeden die aangesloten zijn bij de VIT. Klik hier om dat overzicht te bekijken. Op dezelfde pagina vind je ook een voorbeeldbrief van de VIT om bezwaar te maken wanneer de verzekeraar niet zou willen vergoeden.

Chris is verder lid van de Nederlandse Associatie voor Counseling (NAC). Ook op hun website vind je een overzicht van zorgverzekeraars die therapeuten vergoeden die aangesloten zijn bij de NAC. Klik hier om dat overzicht te bekijken.

Meestal vallen de vergoedingen van zowel de VIT als de NAC onder de rubriek alternatieve behandelwijzen van de aanvullende verzekering.

Soms vragen zorgverzekeraars ook naar de AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer-code) van de behandelaar of het behandelcentrum. Centrum Zijnsoriëntatie beschikt over AGB-code 94-008840 in het register van psychologische zorgverleners. Bovendien beschikt het Centrum over AGB-code 90-039828 waarmee het Centrum tevens onder code 9006 in het natuurgeneeskunderegister valt.

Heb je nog vragen over vergoeding van de verzekering? Bel of mail gerust.

Afzeggen van afspraken

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak vernemen we dat graag tijdig, zodat we die tijd alsnog aan een ander of anderen kunnen aanbieden. Om die reden hanteren we een annuleringstermijn van een week. Afspraken die minder dan een week van tevoren worden afgezegd zullen worden gedeclareerd.