Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Centrum Zijnsoriëntatie en haar cliënten en opdrachtgevers voor wat betreft persoonlijke consulten van cliënten met medewerkers van het Centrum.

1.2. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de opdrachtgever of cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Centrum Zijnsoriëntatie.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

2.1   Centrum Zijnsoriëntatie streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Centrum Zijnsoriëntatie hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Centrum Zijnsoriëntatie zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende afspraak, in noodgevallen eventueel door een andere medewerker verzorgd.

2.2   De met het Centrum Zijnsoriëntatie gesloten overeenkomst leidt voor het Centrum Zijnsoriëntatie tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1   In geval van verhindering van een cliënt heeft een cliënt tot een week voor de afspraak de mogelijkheid een afspraak af te zeggen, dan wel te verzetten.

3.2   Bij niet tijdig annuleren van een afspraak of niet verschijnen van de cliënt zijn de volledige kosten van het consult verschuldigd.

Artikel 4: Betaling

4.1    Cliënt of opdrachtgever dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt of opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is cliënt over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.3     Indien cliënt of opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Centrum Zijnsoriëntatie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Centrum Zijnsoriëntatie om schadevergoeding te vorderen.

4.4   Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt of opdrachtgver. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1   Centrum Zijnsoriëntatie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan tijdens een consult, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 6: Klachtenregeling

6.1 De klachtenregeling van Centrum Zijnsoriëntatie is gericht op het vaststellen van de mogelijkheid of van de noodzaak tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Centrum Zijnsoriëntatie en op het behoud en de verbetering van de relatie tussen Centrum Zijnsoriëntatie en de deelnemers aan haar activiteiten en hun eventuele opdrachtgevers. De regeling dient een zorgvuldige omgang met een deelnemer of opdrachtgever die zich met een eventuele klacht tot het Centrum Zijnsoriëntatie wendt, te garanderen.

6.2 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

6.3 Klachten over de inhoud, organisatie of uitvoering van haar activiteiten worden door Centrum Zijnsoriëntatie geregistreerd en tenminste drie jaar bewaard.

6.4 De deelnemer of de eventuele opdrachtgever van een deelnemer welke aan een door Centrum Zijnsoriëntatie georganiseerde activiteit deelneemt of heeft deelgenomen, kan tijdens de looptijd van de uitvoering van die activiteit en na afloop tot een maand na afsluiting van die activiteit een schriftelijke klacht over de uitvoering indienen.

6.5 Mocht er naar het idee van een deelnemer een goede reden zijn om na meer dan een maand een klacht in te dienen, zal ook deze in behandeling worden genomen, indien van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat deze de klacht eerder indiende.

6.6 Klachten worden in een schriftelijke verklaring onderbouwd, gericht aan de directeur van Centrum Zijnsoriëntatie. Mocht de klacht betrekking hebben op activiteiten uitgevoerd door de directeur zelf dan kan door klager verzocht worden dat een andere docent de directeur vervangt in zijn rol in de klachtenafwikkeling.

6.7 Nadat een klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat de klacht door Centrum Zijnsoriëntatie is ontvangen.

6.8 Vervolgens zal de directeur binnen 10 dagen een gesprek arrangeren met de klager.

6.9 Bij dat gesprek zal naast de directeur de betrokken docent of zullen de betrokken docenten aanwezig zijn, tenzij klager dat laatste niet wenst.

6.10 In dat gesprek krijgt klager ruimschoots gelegenheid zijn klacht mondeling toe te lichten. Ook de docent of docenten, indien aanwezig, kan of kunnen toelichting geven op zijn/hun handelwijze.

6.11 Mocht de klager in of na dat gesprek volharden in de klacht, dan hebben de directeur en de betrokken docent(en) tot twee weken nadat dit bekend wordt, gelegenheid om zich te bezinnen op de situatie en de klager schriftelijk te informeren of er wel, en zo ja dan op welke manier, of niet en zo niet, waarom niet, een oplossing voor de klacht mogelijk wordt geacht en wordt die oplossing, indien beschikbaar, toegelicht.

6.12 Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid voor de klager bij een onafhankelijke derde in de persoon van Nelleke Metselaar die niet werkzaam is voor Centrum Zijnsoriëntatie en die daarvoor door Centrum Zijnsoriëntatie is aangesteld. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en in dat onderlinge overleg kan eventueel een door klager gewenste andere door hem of haar gewenste onafhankelijke derde worden aangewezen aanvullend op de eerste. In dat geval bestaat de beroepscommissie uit twee personen.

6.13 De beroepscommissie nodigt binnen 10 dagen nadat bekend is geworden dat klager gebruik wil maken van de beroepsprocedure, klager uit om de klacht mondeling toe te lichten.

6.14 De beroepscommissie komt binnen drie weken na dit gesprek tot haar oordeel. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd en heeft het karakter van een schriftelijk bindend advies aan de directeur. De directeur draagt zorg dat eventuele consequenties daarvan zo snel mogelijk worden afgehandeld. De beroepscommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.

Artikel 7: Aanvullende klachtenregelingen Chris Kersten

7.1 Door zijn lidmaatschap van de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is Chris Kersten gehouden aan de beroepscode van het NIP. In de Beroepscode voor psychologen staan de richtlijnen, gedragsregels en eisen die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Hier lees je meer over de klachtenregeling voor psychologen. Verder is het zo dat het NIP onderdeel uitmaakt van de federatie van psychologische verenigingen P3NL, waar Chris lid van is. In het kader van de wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Hier lees je daar meer over.

7.2 Ook de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT), waar Chris Kersten lid van is, kent haar eigen beroepscode. Daar lees je hier meer over. Ook de VIT maakt onderdeel uit van koepels van beroepsverenigingen. Eén van die koepels is het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), waar Chris lid van is. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Hier vind je daar meer over.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 Op de overeenkomst tussen Centrum Zijnsoriëntatie en opdrachtgever of de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.