Centrum Zijnsoriëntatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dat register maakt het een instituut mogelijk om opleidingen vrijgesteld van BTW aan te bieden.

Het register is bedoeld voor private onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbieden. Inschrijving in het register is mogelijk nadat de instelling een kwaliteitsaudit positief heeft afgerond. Deze audit wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs.

De audit richt zich op de volgende beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel

Het opleidingsinstituut werkt zorgvuldig, met voor het onderwijs gekwalificeerd personeel; indien er specifieke vereisten voor het cursorische praktijktraject gelden, houdt het instituut zich hieraan. De belangen van de consument worden niet geschaad. Reclame-uitingen moeten de werkelijkheid weerspiegelen.

2. Rechtszekerheidsbeginsel

Het opleidingsinstituut beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

3. Kenbaarheidsbeginsel

Vooraf moet kenbaar dan wel openbaar gemaakt zijn wat de leveringsvoorwaarden zijn zoals toelatingscriteria, de betalingsvoorwaarden etc.

4. Redelijkheidsbeginsel

5. Betrouwbaarheidsbeginsel