Centrum Zijnsoriëntatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dat register maakt het een instituut mogelijk om opleidingen vrijgesteld van BTW aan te bieden.

Het register is bedoeld voor private onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbieden. Inschrijving in het register is mogelijk nadat de instelling een toetsing positief heeft afgerond. Deze audit wordt uitgevoerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs.

De audit richt zich op de volgende beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. Zorgvuldigheidsbeginsel

Het opleidingsinstituut werkt zorgvuldig, met voor het onderwijs gekwalificeerd personeel; indien er specifieke vereisten voor het cursorische praktijktraject gelden, houdt het instituut zich hieraan. De belangen van de consument worden niet geschaad. Reclame-uitingen moeten de werkelijkheid weerspiegelen.

2. Rechtszekerheidsbeginsel

Het opleidingsinstituut beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde.

3. Kenbaarheidsbeginsel

Vooraf moet kenbaar dan wel openbaar gemaakt zijn wat de leveringsvoorwaarden zijn zoals toelatingscriteria, de betalingsvoorwaarden etc.

4. Redelijkheidsbeginsel

5. Betrouwbaarheidsbeginsel

Opleiding Zijnsoriëntatie opgenomen in het register van de SNRO

De Opleiding Zijnsoriëntatie is opgenomen in het register van de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO). De accreditatiecommissie van de SNRO schrijft onder meer:

Uw opleiding ziet er degelijk uit. De commissie is enthousiast over de opbouw, de (internationale) bronnen en de manier waarop u omgaat met het dilemma van een opleiding in dit werkveld van “zijn” en het zelf “zijn” van de deelnemer.

Deze accreditatie heeft twee belangrijke, positieve gevolgen voor afgestudeerden van onze Coachopleiding Zijnsoriëntatie. Cliënten van afgestudeerden van onze Coachopleiding Zijnsoriëntatie kunnen hun sessies vergoed krijgen van hun zorgverzekeraar op hun aanvullende verzekering. Bovendien hoeven afgestudeerden geen btw te rekenen op hun individuele sessies waardoor de opbrengst van hun werk groter is dan die van afgestudeerden van een niet geaccrediteerde opleiding.

Om geaccrediteerd te kunnen worden moet een opleiding aan een groot aantal eisen voldoen. De SNRO schrijft op hun website hierover onder meer het volgende: “De kwaliteitsborging door de accreditatie-instelling vindt plaats binnen een werkveld waar opleidingen, en bij- en nascholingen met betrekking tot integrale en complementaire gezondheidszorg worden aangeboden op hbo en post-hbo-niveau. Dat betekent dat opgeleid wordt voor een beroep of vastgestelde onderdelen van een beroep of beroepsvorming binnen de complementaire gezondheidszorg.

Het beroep staat dus centraal, wat voor ons inhoudt dat er geleerd wordt vanuit de beroepspraktijk en in de beroepspraktijk door middel van stages, praktijkopdrachten of anderszins. Tevens houdt het in dat leren voor een beroep vraagt om een beroepsprofiel met zijn eigen generieke en / of specifieke beroepscompetenties en bijbehorende beroepsgerichte taken en processen.

De accreditatie-instelling SNRO gaat bij al haar werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitswaarborging uit van het principe dat de opleidingen ‘evidence’ aanleveren. Ofwel accrediteren ‘op basis van bewijsmateriaal’. Dit betekent dat we bij accreditatie en visitatie vragen stellen aan opleidingsinstituten, die inzicht geven in de daadwerkelijke aantoonbare resultaten, de zichtbare materialen, de werkbare procedures en het beleid. Wij vragen instituten bij de accreditatie ook inzicht te geven in hun ontwikkelpunten en hun voornemens om “kwaliteit als voortdurend cyclisch proces” helder te krijgen.

Concreetheid in wat gedaan wordt, op welke manier en met welk resultaat staat centraal. Omdat de SNRO gebruik maakt van de normen en standaarden uit het regulier HBO onderwijs (de NVAO standaarden) mogen de koepels, beroepsverenigingen, verzekeraars en studenten (en dus ook de maatschappij) erop vertrouwen dat het niveau van de opleidingen, die een SNRO-accreditatie hebben ontvangen, HBO-conform is.”