Naar andere locatie: Zeist | Rotterdam | Arnhem | Eindhoven

Visie achter deze Coach Opleiding

Het blijkt voor steeds meer mensen mogelijk om met behulp van de zijnsgeoriënteerde benadering te worden wie zij werkelijk zijn en om daardoor een compleet en vervullend leven te leiden. Beschikbaarheid van deskundige begeleiding speelt daarbij een essentiële rol. Adequate begeleiding kan dit proces immers richting geven, versoepelen en versnellen.

Zorgdragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige begeleiding bij dit cruciale bevrijdingswerk, dat is waar de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie voor ontwikkeld is. Centraal in de zijnsgeoriënteerde begeleiding staat daarbij dat we mensen de middelen aanreiken om zichzelf adequaat te begeleiden. Van daaruit worden zij gesteund in hun groeiende autonomie. We putten daarbij zowel uit de Oosterse wijsheid, als uit de meest moderne Westerse, reguliere en alternatieve, psychologische en spirituele inzichten. Spirituele en psychologische inzichten ondersteunen elkaar en maken gezamenlijk werkelijke bevrijding mogelijk. We werken daarbij lichaamsgericht als ook sterk relatiegericht.

Resultaat van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie

Wanneer je de coach opleiding hebt afgerond, ben je in staat om op professionele wijze cliënten te begeleiden bij hun psychologische en spirituele proces en in de praktijk van hun dagelijks leven. De vraag “wie ben ik nu echt?” staat in dat proces centraal. Als coach ondersteun je cliënten bij het vinden van een antwoord op die vraag. Je begeleidt cliënten bij het herkennen van hun ware aard.

Als zijnsgeoriënteerd coach ben je in staat om problemen van cliënten te verhelderen en te herkennen als stapstenen bij de persoonlijke ontvouwing tot compleet mens-zijn. Als coach ken je het proces ook uit je persoonlijke ervaring wardoor je problemen als uitdagingen weet te vertalen. Bij de cliënt wordt hierdoor vertrouwen gewekt in de wijsheid, die ten grondslag ligt aan het proces van ontvouwing en in de technieken om jezelf daarbij te begeleiden. Daaruit ontstaat de motivatie om het leven werkelijk aan te gaan, hoe het zich ook aandient.
Inzicht en vaardigheden komen bij de zijnsgeoriënteerde coach in de eerste plaats voort uit de persoonlijke ervaring van het zichzelf begeleiden en het door anderen begeleid worden. Door cliënten in contact te brengen met hun ware zelf, maak je het hen mogelijk, steeds meer te doen wat ze écht willen. Daarmee wordt hun persoonlijke en unieke vorm tot uitdrukking gebracht, tot vreugde van henzelf en hun omgeving.
De aanleiding voor het zoeken van begeleiding kan sterk variëren. Doordat problemen, van welke aard ook, worden teruggebracht tot hun essentie, zal de zijnsgeoriënteerde begeleiding steeds leiden tot beter functioneren, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk.

Praktische Zaken

Leiding:

Gratis Open Avonden:

Woensdag 5 juli, maandag 17 juli, dinsdag 5 september, donderdag 21 september en woensdag 4 oktober 2023
van 19.30 tot 21.30 uur
Meer informatie | Aanmelden

Introductieworkshops:

Vrijdag 9 juni, vrijdag 7 juli, vrijdag 8 september en vrijdag 13 oktober 2023 van 13.30 tot 17.00 uur
Meer informatie | Aanmelden

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang in de Opleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Flow Plaza
Zaanenstraat 18
2022 CP Haarlem

Kosten:

  • Privé: € 3.850,00
  • Zakelijk: € 5.115,00
  • Open Avond: Gratis
  • Introductie workshop: € 35,00

De kosten zijn exclusief de verblijfskosten van de residentiële tweedaagse. Voor wie dat noodzakelijk is, is in overleg een gespreide betalingsregeling mogelijk. Dit vraagt een toeslag van 5%.

Klik hier voor informatie over belastingvoordelen bij opleidingen.

Ik wil mij aanmelden

Data Training:

Vrijdag 20 oktober,
Vrijdag 3 en zaterdag 4 november,
Zondag 19 november,
Zondag 10 december 2023,
Zondag 7 januari,
Zondag 21 januari,
Zondag 11 februari,
Vrijdag 8 maart,
Vrijdag 29 maart,
Zaterdag 13 en zondag 14 april (externe tweedaagse, aankomst vrijdagavond 12 april),
Vrijdag 17 mei,
Vrijdag 7 juni,
Zondag 23 juni,
Zondag 14 juli,
Zondag 1 september,
Vrijdag 27 september,
Zondag 13 oktober en
Zondag 3 november 2024.

Alle dagen zijn van 10.00 tot 18.00 uur.

crkbo_instelling_rgb

Centrum Zijnsoriëntatie is dankzij een positieve toetsing door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) waardoor deze opleiding is vrijgesteld van BTW-heffing.


  • Ruimte voor vragen of opmerkingen

Voor wie is de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie bedoeld?

Voel je je aangetrokken tot bovenbeschreven werk dan is deze Coachopleiding Zijnsoriëntatie misschien voor jou de juiste opleiding. Daarbij is belangrijk dat je in eerste instantie zelf je persoonlijke proces aan wilt aangaan. Van daaruit ga je je eigen verworvenheden beschikbaar stellen aan anderen. Noodzakelijk is dat je belangstelling hebt voor zowel psychologische als voor spirituele inzichten en invalshoeken bij begeleiding. Je beschikt over een zekere mate van levenservaring en het ontbreekt je niet aan een zekere mate van stabiliteit en daadkracht. Van belang is de wens en het vermogen om je persoonlijke visie te ontwikkelen, die vorm te geven en in de wereld te willen zetten.

Het is niet per se noodzakelijk, maar uiteraard wel een voordeel, wanneer je al gewend bent op een of andere manier met mensen te werken. Je beschikt dan voor een deel al over de hierboven genoemde kwaliteiten en over de juiste motivatie.
De opleiding kan ook zonder meer interessant zijn voor mensen die al een of andere vorm van coach-, therapie- of psychotherapie opleiding hebben gevolgd. Toekomstige seniorcoaches zullen steeds vaker meerdere opleidingen hebben gevolgd en zich niet meer tot één richting of school beperken. Vooral voor hen maakt het persoonlijke karakter van de opleiding met zijn persoonlijke doelstellingen en de nadruk op persoonlijke beoefening kansrijk.

Opzet en Inhoud Coach Opleiding Zijnsoriëntatie

De opleiding duurt vier jaar en start met een basisjaar. Dit eerste opleidingsjaar bestaat uit twintig trainingsdagen. Dit jaar geeft je een basaal inzicht in de zijnsgeoriënteerde visie en in de achtergronden van menselijke problematiek en groeimogelijkheden. Je verwerft vaardigheid in uiteenlopende vormen van zelfbegeleiding op basis van meditatie en lichaamswerk. Na dit basisjaar ben je ‘personal coach’ in de letterlijke zin van het woord. Je bent met behulp van allerlei oefeningen in staat om jezelf in een optimale geestelijke en spirituele conditie te houden.

Doordat er veel in relatie wordt gewerkt, wordt in het basisjaar een uitstekende basis gelegd voor allerlei communicatieve vaardigheden, belangrijk voor iedereen, maar vooral ook voor een coach of trainer zijnsoriëntatie. Je leert de Zijnscommunicatie kennen en maakt een doorslaggevende ontwikkeling door op relationeel gebied. Je ervaart aan den lijve hoe wezenlijk de groeiende incarnatie van het lichaam is bij dit alles. Je begint het lichaam, van de ander en van jezelf, als bron van informatie en transformatie te leren kennen.

Het eerste jaar van de Coachopleiding valt samen met het eerste jaar van de Training Zijnsoriëntatie. Deze twee opleidingen, die samen de Opleiding Zijnsoriëntatie vormen, hebben dus een gemeenschappelijk basisjaar. De doorgaande Training Zijnsoriëntatie is helemaal gericht op persoonlijke ontwikkeling, zelfbevrijding en zelfrealisatie. Uit de groep van het basisjaar gaan sommige mensen verder met het tweede jaar van de Coachopleiding, anderen gaan verder met de doorgaande Voortgezette Training Zijnsoriëntatie.

Hier vind je een schematisch overzicht van de hele Opleiding Zijnsoriëntatie.
Hier vind je meer specifieke informatie over het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.

Coachopleiding-4-Paadje-650x250

In de drie opvolgende jaren van de coachopleiding blijven alle bij het basisjaar genoemde aspecten aandacht krijgen. Centraal staat de coaching van anderen op basis van aan jezelf verworven inzichten en vaardigheden in zelfbegeleiding. Juist dankzij de zelf verwerkte, persoonlijke problematiek is de coach een ervaringsdeskundige waar de cliënt op kan vertrouwen. Daarmee wil deze opleiding het hoogst haalbare bieden aan mensen die gemotiveerd zijn voor persoonlijke groei en bevrijding en op die basis van betekenis willen zijn voor anderen.

In het tweede opleidingsjaar ligt de nadruk op individuele begeleiding van cliënten en op non-directieve technieken. In het derde en vierde jaar krijgen meer directieve en confronterende vormen de aandacht. Geleerd wordt om de oefeningen uit het basisjaar in te zetten bij de begeleiding van cliënten. Geleerd wordt verder om rechtstreeks in en met de relatie te werken en daarmee het relationele vermogen van cliënten te versterken. Relatie- en loopbaanbegeleiding zijn belangrijke onderwerpen in het laatste jaar en verder het begeleiden en trainen van groepen.

Voortdurend zullen we je empathisch vermogen trainen. Hierdoor kun je als begeleider, wonderlijk genoeg, vooruit lopen op de persoon zelf en daardoor enorm van dienst zijn. Werken met het lichaam, als anker en als manifestatie van het onbewuste, vormt vanaf het begin de rode draad in het werk, zowel individueel als in groepen. Vooral vanaf het derde jaar zal ook aandacht gegeven worden aan het systemische perspectief.

Eén van de hoofdkenmerken van de zijnsoriëntatie is een volledige integratie van de psychologische en spirituele dimensie. Dit komt ook in de opleiding tot uitdrukking. Zijnsgeoriënteerde coaches belichamen in toenemende mate het gegeven, dat een mens meer betekent door wie hij is dan door wat hij doet. Woorden zijn slechts verwijzers naar een dimensie waar het écht om gaat. Die dimensie breng je over, juist wanneer je niet spreekt.

Coach Opleiding Zijnsoriëntatie en Therapieopleiding Zijnsoriëntatie

Leren jezelf als cliënt of student adequaat te helpen, vormt naast de eerdergenoemde kenmerken een doorslaggevend kenmerk van de zijnsgeoriënteerde aanpak. Lees daar eventueel hier meer over. In de Coachopleiding Zijnsoriëntatie leer je dus primair hoe je cliënten of studenten leert zichzelf te begeleiden, zichzelf te coachen of zichzelf therapie te geven. Dat doe je steeds op basis van wat je met jezelf hebt geleerd. Met deze aanpak verlaten we dus het gebruikelijke medische model waarbij je je onder het bewind stelt van een deskundige die dan probeert te zorgen dat je ‘beter’ wordt.

Dat neemt niet weg dat het belangrijk blijft om qua kennis en methodieken op de hoogte te zijn van het gebruikelijke psychotherapeutische instrumentarium. Ook dat vormt dus onderdeel van de opleiding, maar we gaan bovendien leren het uitgebreide scala van op deze basis binnen Centrum Zijnsoriëntatie ontwikkelde technieken van zelfbegeleiding in te zetten.

Persoonlijke Aanpak

Een kenmerk van de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie is de nadruk op het faciliteren van de ontwikkeling van ieders persoonlijk vorm. Daarbij gaat het zowel om persoonlijke werkstijl, als om de praktijkopzet. We stimuleren en begeleiden eigenheid, ieders persoonlijke vorm van coach, leraar, therapeut of trainer zijn en van praktijkvoering.

Gemeenschappelijkheid wordt als eerste gevoeld in het ideaal om cliënten zo goed mogelijk te steunen in hun persoonlijke, psychologische en spirituele ontvouwing. Dit sluit individuatie gelukkig niet uit. Sommige deelnemers aan de coachopleiding zullen zich misschien richten op een therapeutische praktijk. Anderen willen misschien aan de slag met werkproblematiek in bedrijven of instellingen. Weer anderen gaan zich vooral op spirituele begeleiding toeleggen.
Voor leidinggevenden is de opleiding zeer behulpzaam voor het meer effectief coachen van medewerkers. Vele andere specialisaties zijn mogelijk zoals in individuele begeleiding, relatiebegeleiding, loopbaanbegeleiding, training van groepen, bewustzijnswerk of lichaamswerk.

Na voltooiing van de opleiding (en sommige studenten al veel eerder) ben je in staat om een eigen coachpraktijk te voeren en daarin op een verantwoorde manier te functioneren. Na afloop van de opleiding gaan de deelnemers verder in een doorgaande intervisie, nascholing- en supervisiegroep. Die functioneert deels met en deels zonder leiding.

Tijdsbeslag

Het eerste jaar van deze Coach Opleiding vraagt dus 20 trainingsdagen. Vanaf het tweede jaar vraagt de opleiding vijftien trainingsdagen. Het gaat dan om zes niet residentiële tweedaagse bijeenkomsten en één residentiële driedaagse.
De deelnemers worden ingedeeld in intervisiegroepen van ongeveer vier studenten. Die komen tussen de reguliere bijeenkomsten tenminste één keer zonder leiding samen. Daarnaast komen de intervisiegroepen elk opleidingsjaar vijf keer een dag bijeen mét leiding in het kader van supervisie en evaluatie. Deze bijeenkomsten bieden ruimte voor persoonlijke begeleiding waar het gaat om supervisie, het persoonlijk proces of coaching bij de opzet van de praktijk. Doorslaggevend blijft de dagelijkse persoonlijke beoefening.

Eigenlijk is het totale tijdsbeslag voor een dergelijke opleiding, gegeven zijn doelstelling, beperkt. Er wordt uitdrukkelijk rekening mee gehouden dat je naast deze opleiding uiteraard kunt werken, maar ook eventueel andere aanvullende vormen van opleiding of training kunt volgen binnen of buiten het Centrum of ruimte hebben om deel te kunnen nemen aan een persoonlijk spiritueel pad. Als dat nodig en mogelijk is, wordt het tijdsbeslag individueel aangepast.

Vanaf het tweede jaar wordt steeds aan het begin van het jaar een persoonlijk actualisatieplan gemaakt en met de leiding besproken. Onderdeel daarvan vormen aandachtspunten voor wat betreft het persoonlijk proces, leerdoelstellingen voor wat betreft het coachvak, doelstellingen qua literatuuronderzoek en verslaggeving, stagemogelijkheden en doelstellingen praktijkontwikkeling inclusief eventueel bedrijfsplan. Dit alles met een bijbehorend tijdsplan.

Toelating en Diplomering

We verwachten van iedere student motivatie voor persoonlijke groei, een gretige leerhouding en een actieve inbreng. Zelfleiderschap en het bijbehorend vermogen tot zelfreflectie en zelfconfrontatie staan in de Coachopleiding centraal en leiden er toe dat je jezelf de architect voelt van je opleiding en praktijkvoering. Het gaat daarbij in de eerste plaats om je eigen traject.
Door jouw persoonlijke motivatie ben je ook een inspiratiebron voor je medestudenten. Op die manier komen we tot een werkgemeenschap, die ieder van ons ten goede komt. In die zin kun je spreken van een ware actualisatietraining, waarin we leren het mooiste van onszelf naar buiten te brengen en zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Vanaf het begin werken we aan de integratie van de liefde en de waarheid.

Toelating tot het basisjaar van de opleiding vraagt een intakegesprek met de trainer. Ten behoeve van het intakegesprek schrijf je aan de hand van een checklist een levensverhaal waaruit blijkt hoe deze opleiding past in jouw leven. Deze checklist vind je in de rechter balk van de website.
Aan het eind van het basisjaar is er een intakegesprek voor de vervolgopleiding. Bij je aanvraag voor toelating voeg je een motivatiedocument toe. Daarin beschrijf je je visie op jezelf en de manier waarop je van betekenis voor de wereld wilt zijn. Je geeft bovendien aan, wat je verwacht van de begeleiding bij het verwezenlijken van jouw droom. Het eerste jaar helpt je om je visie te verhelderen. We leren van elkaar door deze visie in een zeer positief gerichte groep te delen.

Deelnemers die de opleiding met succes afronden, ontvangen een diploma met een bijlage. Daarin wordt de inhoud van de opleiding beknopt weergegeven. Het “succes” zal mede afhangen van de evaluaties van cliënten. Diploma’s kunnen inhoudelijk van elkaar verschillen en dus een persoonlijk karakter hebben.

Verdere informatie over het Basisjaar en de hele Opleiding Zijnsoriëntatie

Naast de informatie hier zijn er nog allerlei manieren om er achter te komen of deze opleiding past bij jou.
• Je kunt hieronder de complete, uitgebreide brochure opvragen van de hele Opleiding Zijnsoriëntatie. Met je adresgegevens hieronder ingevuld, krijg je een pdf-versie per mail.
• Je kunt ook naar één van de gratis open avonden komen en daar al je vragen stellen en kennis maken met de trainer. Hieronder kun je je daarvoor aanmelden.
• Je kunt bovendien deelnemen aan een van de introductieworkshops van een halve dag om je daarmee in staat te stellen het zijnsgeoriënteerde werk te ervaren. Meld je hieronder aan.
• Je kunt een gratis telefonisch introductiegesprek aanvragen met de trainer en op die manier je vragen stellen. Ook dat kun je hieronder opgeven.
• Je kunt hieronder het voor deze opleiding noodzakelijk gratis intakegesprek aanvragen met de trainer van het Basisjaar. Je kunt bovendien de Checklist opvragen die je een leidraad biedt om je levensverhaal te schrijven, nodig voor het intakegesprek.
• Je kunt hieronder ook het basisjaar boek “Rusten in Zijn – Doen wat je echt Wilt” opvragen. Dit is een integraal verslag van een eerder basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.