Naar andere locatie: Zeist | Rotterdam | EindhovenHaarlem 

Rusten in Zijn – Doen wat je écht wilt

In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt het stil. Ook in een gesprek kan het gebeuren. De kern wordt geraakt en even word je misschien droevig en blij tegelijk. Of je bent met iets bezig en je voelt het. De activiteit raakt je hart. Je komt in een stroom en het is alsof het plotseling helemaal vanzelf gaat. Vertrouwen is er en je ervaart een wonderlijk soort kracht.

Iedereen kent deze momenten of heeft ze gekend. Deze momenten uitbreiden in het gewone dagelijkse leven, daar gaat het om in deze opleiding. Leven met het gevoel in je bestemming te zijn, zo kun je het verlangen van deelnemers aan de Opleiding Zijnsoriëntatie ook omschrijven.

Leren om te rusten in wat er is. Ook in dat wat je liever niet wilt dat er is. Dat is de ene invalshoek. Leren zorgen dat er in je leven zoveel mogelijk gebeurt wat werkelijk goed is voor jou, vormt de tweede invalshoek. Daarbij is het belangrijk om contact te maken met je verlangen en met je innerlijke waarheid. Met wat je eigenlijk wilt in je leven. En om afscheid te nemen van dat waarmee je jezelf dwars zit. Daarvoor is behalve motivatie ook moed en doorzettingsvermogen nodig.

Hierdoor blijkt het mogelijk in contact te komen met een bijzondere dimensie. Er blijkt een wijsheid te zijn die verder gaat dan ons gewone denken. Er bestaat iets als fundamenteel vertrouwen. In plaats van belang bestaat er ook liefde, die werkelijk rust en plezier brengt. Vanuit die dimensie veranderen problemen in mogelijkheden om dieper tot de kern van het leven door te dringen.

opleiding-zijnsorientatie

Opzet Opleiding Zijnsoriëntatie

Door verschillende vormen van meditatie, visualisatie, lichaamswerk en allerlei praktijkoefeningen zul je in de Opleiding Zijnsoriëntatie deze fundamentele dimensie steeds sterker ervaren en steeds meer in je leven kunnen brengen. De oefeningen en technieken die we daartoe gebruiken, zijn eenvoudig en hebben in de praktijk hun effectiviteit bewezen. In een persoonlijk programma leer je deze oefeningen en technieken op jezelf toepassen en van daaruit in de dagelijkse praktijk van je leven aanwenden.

Persoonlijke beoefening verbetert de kwaliteit van de relatie met jezelf. Deze kwaliteit van de relatie met jezelf is bepalend voor je geluk en voor de kwaliteit van de relatie met anderen. Optimale zelfbegeleiding vormt daarom een belangrijke doelstelling van deze training. De dagelijkse, grotere of kleinere knelpunten worden hierdoor mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Zij vormen daarmee stapstenen naar een vrijer en krachtiger bestaan.
Iedere trainingsdag krijg je oefeningen aangereikt die er opgericht zijn jezelf beter te begrijpen en jezelf beter te leren begeleiden. Hoe beter je jezelf kunt begeleiden, hoe beter je jezelf in een optimale geestelijke en spirituele conditie kunt brengen en kunt houden.
Op basis hiervan groeit je vermogen tot zelfleiderschap en ben je steeds beter in staat je leven op een voor jou kloppende, inspirerende en authentieke manier in te richten. Omdat je je leven meer in overeenstemming wilt en kunt brengen met je innerlijke waarheid, wordt je leven meer vervullend, groeit je gevoel van eigenwaarde en daarmee je zelfvertrouwen. Er komt hierdoor rust en gemak in je leven.
Van hieruit ben je meer in staat ook in situaties met anderen de positieve en constructieve factor te zijn die je eigenlijk wilt zijn. Je relationele vermogen groeit door de opleiding sterk en wordt steeds verfijnder. Zoals je dat met jezelf kunt, zo kun je ook naar anderen toe, privé of in je werk, op een meer constructieve manier je kracht en je liefde leven, wat zeer vervullend is.

Coachopleiding Zijnsoriëntatie en Training Zijnsoriëntatie

Deelnemers aan de Opleiding Zijnsoriëntatie zijn dus sterk gemotiveerd voor persoonlijke groei, voor zelfbevrijding en zelfrealisatie. Zij zien het grote belang daarvan voor zichzelf en voor anderen. Sommigen willen dan ook anderen helpen op dit pad. De Coachopleiding Zijnsoriëntatie biedt de mogelijkheid om als professional – leraar, coach, therapeut, trainer- bezig te zijn met de zijnsgeoriënteerde begeleiding van anderen. Dat doe je vooral op basis van je steeds groeiende, aan en met jezelf verworven vaardigheden en inzichten op het gebied van zelfbegeleiding en zelfleiderschap. De basis daarvoor wordt gelegd in het eerste jaar van de opleiding, in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.

Een basisjaargroep van de Opleiding Zijnsoriëntatie bestaat dus uit mensen die vooral de professionele begeleiding van anderen voor ogen hebben en uit mensen die vooral gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en (nog) niet die professionele ambitie hebben. Beide groepen delen hun sterke interesse in persoonlijke en spirituele bevrijding. De mate van jouw persoonlijke bevrijding als coach is immers doorslaggevend voor jouw kwaliteit van begeleiding van anderen, zo menen wij en dit gegeven vormt een belangrijk uitgangspunt in de Coachopleiding Zijnsoriëntatie en bepaalt de motivatie van de deelnemers.

Centraal staat dus ook in de Coachopleiding (het driejarig professioneel vervolg op het Basisjaar van de opleiding) het persoonlijk vermogen tot zelfbegeleiding op basis van zelfleiderschap en relationele vermogen. De kwaliteit van je persoonlijke zelfbegeleiding en de vaardigheid daarbij de oefeningen creatief en doordacht bij jezelf in te zetten, bepaalt het vermogen dat bij anderen te doen. De basis voor die vaardigheid wordt gelegd in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie. Een vervolg op dit Basisjaar is mogelijk in de vervolgjaren van de Voorgezette Training Zijnsoriëntatie waarbij dus persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan en in de coachopleiding.

Praktische Zaken

Leiding:

Gratis Open Avonden in Arnhem:

Open Avonden op locatie in Arnhem zijn er momenteel niet.

Wel kun je deelnemen aan een online open avond van het Basisjaar in Zeist of aan een algemene online open avond over Zijnsoriëntatie.
Meer informatie | Aanmelden

Introductieworkshops in Arnhem:

Nieuwe data worden gepland. Heb je interesse? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Meer informatie | Aanmelden

Overzicht Opleidingen Zijnsoriëntatie:

Klik hier om een beeld te krijgen van de samenhang in de Opleiding Zijnsoriëntatie.

Klik hier om een beeld te krijgen van de Coachopleiding Zijnsoriëntatie.

Locatie:

Home of Zen
Velperweg 95
6824 HH Arnhem

Kosten:

  • Privé: € 3.850,00
  • Zakelijk: € 5.115,00
  • Open Avond: Gratis
  • Introductie workshop: € 20,00

De kosten zijn exclusief de verblijfskosten van een residentiële tweedaagse. Voor wie dat noodzakelijk is, is in overleg een gespreide betalingsregeling mogelijk. Dit vraagt een toeslag van 5%.

Klik hier voor informatie over belastingvoordelen bij opleidingen.

Ik wil mij aanmelden

Data en tijden:

Nieuwe data worden gepland. Heb je interesse? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

crkbo_instelling_rgb

Centrum Zijnsoriëntatie is dankzij een positieve toetsing door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) waardoor deze opleiding is vrijgesteld van BTW-heffing.


  • Ruimte voor vragen of opmerkingen

 

De mensen uit het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie gaan dus óf verder met de doorgaande Voortgezette Training Zijnsoriëntatie (gericht op verdere persoonlijke ontwikkeling en zelfbevrijding) óf met de Coachopleiding Zijnsoriëntatie (gericht op de begeleiding van anderen daarbij). Sommigen combineren beide trajecten of wisselen deze in de jaren daarna af. In het kader van het oprecht en zorgvuldig leiding nemen over je leven wordt ieder jaar opnieuw bezien wat wijs is in dit verband. In het Basisjaar wordt geleerd hoe jaarlijks een actualisatieplan te maken waarin je je leven in hoofdlijnen op basis van zijnsoriëntatie vorm geeft.

Hier vind je een schematisch overzicht van de hele Opleiding Zijnsoriëntatie.
Hier vind je specifieke informatie over de Coach Opleiding Zijnsoriëntatie.

Je verbindt je in de Opleiding Zijnsoriëntatie (met na het Basisjaar dus de richting Coachopleiding en de richting Training Zijnsoriëntatie) dus steeds voor één jaar. Ieder jaar kun je kiezen om al dan niet verder te gaan of een jaar te pauzeren.

Training-Zijnsorientatie-6-yoga-650x250

Opzet Basisjaar en volgende jaren Opleiding Zijnsoriëntatie 

Steeds wordt er in de opzet van de opleiding naar gestreefd om met zo gering mogelijke tijdsinvestering een maximum aan resultaat te verkrijgen. Voor het eerste jaar is gekozen is voor een opzet van twintig veelal losse dagen gespreid over het jaar. Afgezien van vakanties is dan de tussentijd tussen twee trainingsdagen meestal twee, soms drie weken. Door deze frequentie word je maximaal ondersteund en gestimuleerd bij je persoonlijke beoefening thuis. Iedere trainingsdag vormt immers een stimulans voor je persoonlijke beoefening thuis.

Zoals gebruikelijk in alle spirituele tradities staat persoonlijke beoefening ook in deze zijnsgeoriënteerde opleiding en training centraal. Mensen in de opleiding zijn gewend een half uur per dag te besteden aan allerlei vormen van persoonlijke beoefening. Al snel ga je in de opleiding merken dat als je dat niet doet, je jezelf en anderen uit je omgeving tekort doet. Je voelt je dan als een professionele sporter die niet traint voor een wedstrijd. Tijdens het basisjaar van de opleiding krijg je iedere trainingsdag oefeningen aangereikt die je thuis en in de praktijk van je leven toepast. Zo ervaar je iedere dag het positieve effect van de opleiding en raak je thuis in allerlei vormen van zelfbegeleiding.

In de loop der jaren kun je deze oefeningen steeds creatiever inzetten in je persoonlijke programma en eventueel op basis hiervan bij anderen. Mensen die al, voor ze aan het basisjaar beginnen, met anderen werken, gaan als vanzelf al in het basisjaar de zijnsgeoriënteerde visie in hun werk toepassen en de oefeningen inzetten bij hun cliënten. Dat is wat we zien bij bijvoorbeeld de psychotherapeuten en elders opgeleide coaches die deelnemen aan de opleiding.

Om de integratie in het dagelijks leven verder te bevorderen, vorm je samen met enkele andere deelnemers een oefengroep. Deze komt steeds tussen twee trainingsdagen een avond of een middag samen. In de loop van de tijd ontwikkelt zich deze oefengroep tot een intervisiegroep, waaraan je bijzonder veel steun ontleent. Ook worden er per jaar vier evaluatiegesprekken gehouden met de trainer om je persoonlijk te ondersteunen en de resultaten van de training te toetsen. Verder krijg je regelmatig literatuur, die je thuis bestudeert en tijdens de trainingsdagen en in de oefengroep wordt besproken.

Omdat in het basisjaar van de opleiding voor de meeste mensen hierdoor een goede basis wordt gelegd, kan in de volgende jaren daardoor zowel het aantal dagen per jaar als de frequentie van de bijeenkomsten teruggebracht worden. In de Coachopleiding en in de Training Zijnsoriëntatie werken we meer met twee- en driedaagse bijeenkomsten. De Voortgezette Training Zijnsoriëntatie vraagt vanaf het tweede jaar vijftien, de Coachopleiding vraagt vanaf het tweede jaar dertien opleidingsdagen.

Training-Zijnsorientatie-7-leeuw-650x250

Thema’s in het Basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie

• Het belang van een goede relatie met jezelf en hoe dat voor elkaar te krijgen.
• Hoe om te gaan met gevoelens en verlangens.
• Leren gevoelens tot uitdrukking te brengen.
• Hoe meer intimiteit te bewerkstelligen in relaties.
• De waarde van boosheid en verzet.
• Wie ben je als je echt jezelf bent?
• De waarde en de kunst van het “neen” zeggen.
• Leren je wensen zo te communiceren dat de ander deze kan horen.
• Het belang van keuzes maken en beslissingen nemen en hoe dat op een wijze manier te doen.
• Onderscheid tussen innerlijke criticus, innerlijke rebel en innerlijk wijsheid.
• Waar gaat het eigenlijk echt om in je leven?
• Je persoonlijk leven als je belangrijkste project.
• Wat is een goede relatie en wat vraagt dat?
• Wat is contact, communicatie en relatie?
• Het voorkomen, aangaan en oplossen van conflicten.
• Omgaan met kwetsing.
• Alleen zijn, samen zijn en de dans daar tussen.
• Wat is een liefdesrelatie en hoe ontwikkelt zich deze.
• Wat is “ik”, egoloosheid en de kracht van echt jezelf zijn.
• De kunst van het loslaten en verzaken.
• Discipline en verslaving.
• Rijkdom- en armoedebewustzijn.
• De noodzaak van overgave aan het leven zoals het werkelijk is.
• Het belang van invloed uitoefenen.
• Wat betekent het om een sterfelijk wezen te zijn?
• Wat betekent het om een seksueel wezen te zijn?

Verdere informatie over het Basisjaar en de hele Opleiding Zijnsoriëntatie

Naast de informatie hier zijn er nog allerlei manieren om er achter te komen of deze opleiding past bij jou.
• Je kunt hieronder de complete, uitgebreide brochure opvragen van de hele Opleiding Zijnsoriëntatie. Met je adresgegevens hieronder ingevuld, krijg je een pdf-versie per mail.
• Je kunt ook naar één van de gratis open avonden komen en daar al je vragen stellen en kennis maken met de trainer. Hieronder kun je je daarvoor aanmelden.
• Je kunt bovendien deelnemen aan een van de introductieworkshops van een halve dag om je daarmee in staat te stellen het zijnsgeoriënteerde werk te ervaren. Meld je hieronder aan.
• Je kunt een gratis telefonisch introductiegesprek aanvragen met de trainer en op die manier je vragen stellen. Ook dat kun je hieronder opgeven.
• Je kunt hieronder het voor deze opleiding noodzakelijk gratis intakegesprek aanvragen met de trainer van het Basisjaar. Je kunt bovendien de Checklist opvragen die je een leidraad biedt om je levensverhaal te schrijven, nodig voor het intakegesprek.
• Je kunt hieronder ook het basisjaar boek “Rusten in Zijn – Doen wat je echt Wilt” opvragen. Dit is een integraal verslag van een eerder basisjaar van de Opleiding Zijnsoriëntatie.